2014, ഫെബ്രുവരി 7, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ദയാവധം


കൊറ്റിയെ പോലെ
തപസ്സുചെയ്യുന്നില്ല

കടുവയെ പോലെ
ചാടിവീഴുന്നില്ല

എട്ടുകാലിയെ പോലെ
വല കെട്ടുന്നുമില്ല

ഒരേസമയം
വിയർപ്പുകുരുവിൻറെ
അപകടം ഓർമ്മിപ്പിച്ചും
യുദ്ധങ്ങളിൽ
രസിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചും
ഇരകൾക്ക്
ആവശ്യമുളളപ്പോൾ മാത്രം
തിന്നുകൊടുക്കുന്നു