2011, ജനുവരി 17, തിങ്കളാഴ്‌ച

ക്രിയാഗണിതം


നാലുവരിപ്പാത


പെയ്തൊഴിയുമ്പോള്‍


2011, ജനുവരി 9, ഞായറാഴ്‌ച

തുറിച്ചു നോട്ടം

ആമിന

രസം മരുവോളം

റ്റെററിസ്റ്റ്

ഒറ്റയ്ക്കൊരു സ്ത്രീ

ഡോര്‍ റ്റു ഡോര്‍

വാക്കുകള്‍

2011, ജനുവരി 8, ശനിയാഴ്‌ച

ഇടം

തിരിച്ചറിവ്

അമ്മ

ജീവിതം

മഴ

പഠനം